DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Hornický slovník

 

 

HORNICKÝ SLOVNÍK

Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

sestavil Dr. Ladislav Jangl

vydal komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice v roce 1986

http://www.hornictvi.info/cteni/horslov/horslov.htm

A

abau dobývání, těžba / porub, předek

abcug srážka peněz, pokuta

ablézovat / se střídat se ve směně

abšnyt pracovní úsek, měří se na žlaby nebo dveřeje

adjustovat nastavit / připravit náložku k odpalu

ajnpruch zálom

ajnštrych rozpěra / příčný trám v jámě

akademik posluchač Vysoké školy báňské, bergakademik

akord úkol / práce v úkolu, za úkolovou mzdu

akordant pracovník, pracující v úkolu

alimak razící plošina na ražbu dovrchních dúlních děl (podle výrobce)

alteman stařina, opuštěný důl

angličok špičák s delším želízkem a kratším topůrkem / pikol

anklopéř klepač, zaměstnanec oznamující klepáním začátek a konec směny

anpruch nálom, nález rudy na čelbě / nálezný předek

anšleger narážeč

anšnyt týdenní vyúčtování nákladů na důlní provoz

antracit lesklé černé uhlí o vysokém stupni prouhelnění

aprám skrývka / odkliz, povrchový lom (oprám)

arčlendr hornická zástěra, kůže, flek

aufberajtung úpravna rudy

aufprechtovat razit komín

aufpruch komín

aufsicht dohled, dozor

aufšíbr narážeč

aufšlus otvírka ložiska, žíly

2

aufveldikovat zesílit výdřevu

ausér dozorce

aushýb porub, výlom rudy, uhlí

auspejt výnos, zisk

ausvajtovat poddělávat, rubat pilíř

ausvajtung rubání pilíře

B

badevetr lázeňský

bago žvýkací tabák

bagr nakladač

bachora nerovnosti počvy nebo stropu

bajlaga těsnění potrubí

balvan velký kus horniny / přisekaný sudovitý kus soli / velký kus hlíny

bank lávka / část uhelné sloje

banko vykolejení vozíku

barfl ruční ventilátor s dřevěnými lutnami

barchan bavlněná látka s rozčesaným tlustým útkem

barchaník dělník, který držel barchan při lití cánů (stříbrných prutů)

bas velký kus uhlí

batina stará litina

batoh utržený kus horniny nebo rudy

bazal velký kus horniny / čedič

bečka soudek na vodu / stará těžní nádoba

běhač dělník, který odváží ručně vozíky / odbíhač, vozač

běhoun běhač / proplástek, proslojek / slabá uhelná sloj

bechyně skladiště rud / skladiště nářadí

bělka měkký kaolinický pískovec

bendelruče spirálový žlab v sýpu

benzinka bezpečnostní lampa / větérka

beran vahadlo pumpy / vrtné vahadlo, vrtací páka / posun nárazového splavu

bergajz lehké želízko

berlice třmen k otáčení vrtného soutyčí

besídka sedátko u koňského žentouru

3

betrýb provoz

bida uhelný kal

bidlo trhák k odstraňování výdřevy

bigel pojistná závora na vozíky v těžní kleci

bindloch místo pro stojku, jamka v počvě

bintfel úkryt pro střelmistra / místo, kam lze uhnout před jedoucím vlakem

bixa objímka ložiska

blátko rozmočená vrtná moučka

blejno sulfid kovu / sfalerit

blenda zástěna u sýpu, aby uhlí nepadalo kolem / saská svítilna

bleskovice zápalná šňůra

blinda zaslepený konec vzduchového potrubí

blindort zakládka

bobina úzký buben k navíjení plochého těžního lana v jedné vrstvě

bobová ruda železná ruda v závalcích

bodec bidlo se železným hrotem k zabrždění žentouru

bodenplech spodní plech u pánví v solivarech

boračňa vrtací stroj / bormašina /

bortna boční fošna ve žlabu / bortový dělník, který přibírá boky chodeb, porubu

bořenina zával

bosý neokovaný

bota, botka kování čepu žentouru / kovaný hrot pažiny

kovaná část pěcholu stoupy / vybírací lžíce při vrtání

boule závalek

brabčík, brabec malá lampička, která se dávala do lucerny zvané klemperna,

používali jí odbíhači

brama hrubý kus, vzniklý válcováním paketovaného železa

bratrstvo zaměstnanci jednoho dolu, úpravny

brázda zářez, zásek ve směru vrstev ložiska / většinou vodorovný /

brechštanga páčidlo

bremza brzda

bremzíř brzdič, svážeč vozíků na svážné

bremsšachta svážná

brousek písčitý, uhelnatý lupek

4

brykula berlice, páčidlo

bryla velký kus vylomeného uhlí

břidla břidlice

buben těžný navíjecí buben / bubnové síto

bubínek vrátkový válec, rumpál

budování, budunk výdřeva, výztuž

buchar hamerní kladivo, beran

bulač kdo bez omluvy zameškává pracovní směny

bulat převracet se, bortit se / zameškávat

buleta, bulka menší brikety

bumelant bulač

bun poval / patro těžní klece

bunkr skladiště / zásobník

bžunda selhaná rána

C

cabivitý odkud prýští voda

cabrych ruční sítová třídička rudy

cáchovačka značkovací kladivo / sešit pro zapisování směn

cáchovna zápisna, místnost pro shromažďování horníků

cajcl krátké hloubení (hašpl)

cajger ukazatel pohybu těžní klece u těžního stroje

cajnhamr kladivo na prutové železo

cál palec / délková míra

cálník dělník plnící měchy vodou

cálovka měch z volských kůží o objemu asi 72,8 l

cán prut kovu

cánhamr viz cajnhamr

capovat vypouštět ze sýpů

cedírna huť, kde se oddělovalo stříbro od mědi

cech báňský majetek / cechovna

cechhauz viz cáchovna

cechovat zapisovat směnu

cechovna viz cáchovna

5

cechštůbna viz cáchovna

cechvoda důlní voda

cejchovat označovat, značkovat

cejn prut kovu

cejnař slévač cánů

cejnová ocel ocel v prutech

celík, celina nedotčená část ložiska

celý, celistvý hornina v okolí ložiska

cementový obsahující modrou skalici

cent, centýř závaží, hmotnost

centovina velké kusy uhlí

cesta volné prostory v dole

ceva oblá tyč, do které zabírá ozubené kolo

cimra výdřeva, dveřej

cimrhajr důlní tesař

cimrknecht kožené sedátko, ve kterém byli havíři spouštěni do dolů

cimrlink důlní tesař

cimrovat dřevit

cimrštajgr dozorce důlních tesařů

cimršupna tesařská dílna

cimrunk výdřeva

cindr doutnák, palník

cipant železný pás na stahování

cirgl kružítko

cizura mincovní odstřižek

coska lehká tesařská sekera

couk, cuk žíla, žilné pásmo

coukovina žílovina, žilná výplň

coul palec / délková míra

cubr vědro, džber

cuhup ruční řetězový stroj na zvedání a přitahování břemen / hupcuk

culag přídavek k platu

cupus doplatek, kterým těžaři kryli manko dolu vzniklé provozními náklady

cuštont práce přesčas

6

cvinga lanová spojka / šroubení na spojování vzduchových hadic

cvitr žula s vtroušeným cínovcem

Č

čap plotna zkujňovací výhně

čelba čelo štoly, předek

čelovka náhlavní lampa

čepat nakládat

čepec hlavice

čepýř louč s mnoha neodříznutými třískami

černý obsahující stříbro

červenec načervenalá ruda - wurtzit, ZnS

čírle ruda šedé barvy

čmele dusivé plyny

čočka rudní nebo horninový výskyt čočkovitého tvaru

čubka, čuba zařízení na vytahování zlomeného vrtáku

zarážka důlních vozíků - zakládací klín

čutora nádoba na pitnou vodu

D

dědičný trvale propůjčený

dědičná štola odvodňovací štola s právem na poplatky za odvodnění - jednu devítinu

zisku

dejl vsázka zkujňovaného železa

dejlování zkujňování

deka strop, odloupnutá stropní vrstva

demarkace rozhraní dolových polí

den zemský povrch

denní povrchový

desátek daň z důlních produktů

desátník výběrčí desátku

devátek poplatek na dědičnou štolu

dílo důlní provoz

divoký jalový / bez povolení

7

dolovina důlní dříví

domák odřezek dřeva, který si havíři nosili domů

dovrchně zdola nahoru

dovrtávák dlouhý vrták na dokončení vrtu

drabina žebřík v šachtě

dráha otvor po jehle v nabitém vrtu

horní plocha kovadla, na kterou dopadá kladivo hamru

drancování bezohledné dobývání nejlepších partií ložiska

dritel pracovní směna

drn povrch

drnovka povrchová voda

drnovačka motyka ke kopání drnů

drobjazg drobné uhlí

drobňačka drobná rudnina

drť rozdrcená rudnina

dřevek lignit

dřevič důlní tesař

dřevjak dělník, který má na starosti hospodaření s důlním dřevem

dlubka pouzdro, objímka, nátrubek, zděř

dukla nevystrojená kutací šachtice / dovrchní překop

duklování dobývání ložiska krátkými rozrážkami

domino kousky dřeva podkládané pod železné stojky

dumploch délková míra

duna prkno

duršlák překop

dušák dusivé plyny

dygnovitý ryzí, čistý, bohatý

dýmačka železářská pec

dýmač dělník u dýmačky

dýmat vhánět vzduch do pece pomocí měchů

dynk úkol

dyšák dusivé plyny

dyza tryska

8

E

erbštola dědičná štola

erkáeska radiometrická kontrolní stanice (RKS)

F

fafrnka kroužek na nápravě huntu / ložisko

fach dřevěná bedna na nářadí na pracovišti

fajerovat slavit, oslavovat / prudce hořet

fajeršichta směna za hodinový plat

fajrgeld odměna za dobu, kdy horníci nemohl pracovat pro nepředvídanou událost

fajsl mlátek, kladivo / fajslíky - hornický znak

fajtlapa důlní, který neprošel horní školou

fakle třísky k podpalu

faktor pomocník

fal porub

fál pažina

fálerc tetraedrit

fálování pažení

fankcajk zachycovač těžní klece na patrech dolu

fantování utahování, klínování

fáračka písemné povolení ke vstupu do dolu

fáračky pracovní oděv

fárání vstup do dolu, práce v dole

farfule čtverhrané kusy stříbra, nastříhané z cánu

fárkunst lezný / stoupácí stroj

fárkunstpíň stupátko lezného stroje

fármo provaz na svazování vrtáků, které horník nese s sebou do dolu

fárpíň poval, odpočívadlo mezi žebříky v lezném oddělení

fáršachta lezné oddělení

fárt žebřík

fárthák žebříková skoba, kramle

fártina bok žebříku

fártový provaz hlavní nosné lano

9

fárunk lezení do dolu / lezné oddělení

fasovat přijímat z výdejny, skladu

fasunk příjem, odběr

faul hniloba / zvětralá hornina

fedrák odbíhač, pomocník lamače

fédrštreka těžná chodba

fedrunk těžba, doprava

fejl proud vody

fejlovat čerpat vodu

fejsl kladivo, perlík, pucka

fela zapažení stropu nad stojkami

feldbank výsypný vozík s výsuvným dnem

feldort čelba do dosud neotevřené části ložiska

felizka ruda tvrdá jako železo

félovat čerpat, těžit vodu

fent klín k utahování stojek

ferdrunk doprava, těžba

ferdrovka těžní stroj

ferdrovník odbíhač

feršlak překop

ferzac zakládka

ferzager selhaná rána

ferton váhová míra, čtvrt hřivny

fest tvrdý, pevný

figura čelba důlního díla

filpas okov

filort náraziště, prostor u těžní jámy

filovat plnit, nakládat

fimol lámací železný klín

firšt strop

fiřtnštros výstupkové dobývání

fiřtok dveřej

flanč příruba

flašincuk hever

10

flec uhelná sloj / hornina mezi dvěma rozsedlinami

flek hornická kožená zástěra

flok identifikační známka horníka

flokovat přibít kolíkem

floška důlek, aby na začátku vrtání neujížděl vrták

fofr větrák

folga sochor ke zvedání vozů

folovat plnit vozíky, házet uhlí na pás

forant předák party

forcir pneumatický posunovač vozů

forhajer předák party

forma výfučna u pece

formajzen želízko na vybírání strusky z formy

formák kámen, ze kterého se stavěla forma

formás zásyp pece, kychta

foročak vozík na hlušinu / dělník na haldě

forot zásoba rubaniny

forovat jezdit s fůrou

foršus záloha na plat

fošna silné prkno

frajšurp výhradní kutiště

frajcle třásně

frátová voda důlní voda

frcuk pažení

frisovitý otravný

fristunk dočasné prominutí / desátku, odvodu rudy..

frišcap deska do zkujňovací výhně

frišpajer zkujňovací výheň

frišpůda dno zkujňovací výhně

frsoc zakládka

fršalunk zabednění

frunkat rychle házet uhlí / na žlab, pás ..

fryše ruda světle měděncovatá

fucíř čerpač důlní vody

11

fucovat nabírat vodu do měchu

fuček hadice na přívod tlakového vzduchu na pracoviště

fudrnost těžba, doprava / chodbice, sledná / pracoviště, porub

fudrovní štola hlavní težní štola

fudrýř dělník u dopravy rudy

fuka spára

fukač důlní plyn / rozptylovač kamenného prachu

fukar ručně poháněný ventilátor

funcna olejový kahan

funtkub nálezná jáma

futr ohnivzdorná vyzdívka pece

futrál pouzdro

fuzit vláknité uhlí

fynt dřevěný klín mezi stropnici a strop

fyřt strop

G

gagát druh hnědého uhlí

gazy třaskavé plyny

gdynař ten, kdo projednává úkol

gdyně úkol

gegenhandler kontrolor

geltag výplata

geštengi žlaby do nízkých slojí / soutyčí, táhla, míhadla

geveltikovat zmáhat

gezenk svážná, úpadnice

gichta vsázka do pece / vsázkový otvor

glajchat srovnávat, uhlazovat

glajs kolejnice

glanc galenit

glejt klejt

golem lokomotiva TLD

gracka hřeblo, škrabka

grád patro, obzor

12

grán váha drahých kovů / prubířská

graňování vystužování porubů

grejple krupky

grub ruda nevalné jakosti

gruchman střelmistr

grundsól práh, pražec

grundštreka směrná třída

gruntholc dřevěná podložka pod stojku v měkké počvě

grip topůrko

guldanec proustit

gumpa úpravárenské mísidlo

gurta, gurtbant ochranný, pojistný pás / gumový dopravní pás

gvaldykovat zmáhat

gvarejn prubíř

gverk těžař, podílník dolu

gveršlák překop

gzumpa strouha na odtok vody / šachetní jímka

H

hadry vadné stojky

hajcman železná výztuž / podle výrobce /

hajr lamač

hák ostrý ohyb sloje, žíly

halda odval, hromada materiálu

haldář zaměstnanec na vyvážce hlušiny

haldiště místo pro haldu / právní nárok na místo pro haldu

halma topůrko, násada

halt hodnota, obsah

hamerník majitel hamru / obsluha hamru

hamerní výheň zkujňovací pec

hamr strojní kovárna

hamrplech kování na pěcholech stoup

hamršmíd pomocník hamerního mistra

hamulec brzdič důlních vozíků

13

handpajsl malý perlík

handštán ukázkový kus rudy

handštrych rozpěra

hant nadloží

hantolec rukojeť

hašlerky brikety z uhelného prachu a drti

hašpl vrátek, rumpál / slepá šachtice, hloubení

hašplíř pracovník u ručního vrátku

hašplovat vytahovat ručním vrátkem

haubina starý typ sbíjecího kladiva

haupíň lešení, ochranný poval

hauptdynk hlavní úkol

hauptkonk hlavní žíla

hauptštreka hlavní štola

haur ten, kdo na hamru nakupoval dřevěné uhlí

havírna hornický stav / šachta, důl

havíř rubač, lamač

havirščoky pracovní oděv

hažovat kutat, hledat rudní ložisko

hebel řídící páka u strojního vrátku

herle vačka

hejič kontrolor mincovních polotovarů

hejpánek ohlubeň jámy

hejzelna topůrko

helfer pomocník

hendle držadla

henk závěs, závěsné oko

henkovat zavěšovat / spojovat důlní vozíky

hert pec na rafinaci stříbra / úpravárenský splav

nístěj vysoké pece / výheň

hever zvedák

hilfka pomocná kolej

hilfštempel pomocná stojka na posílení výdřevy

hlásný ohlašovatel směny (anklopéř)

14

hlava širší konec klínu / ostří ručního vrtáku

nejvýše položená část sloje nebo žíly / čelba - shlaví

horní konec svážné / pracovní hlava stroje

hlavatka tesařská sekera

hlavík u úpravárenského splavu nakloněná deska pro rozvod vody a kalu

hliňák dělník, který kopal hlínu pro doly

hlubina podzemí

hlušina nepoužitelná hornina

hnací pec pec na oddělování stříbra od olova

hnání zapažování / ve skále vysekaný otvor pro břevno

hnát razit chodbu / uvádět do provozu / oddělovat stříbro od olova

uvést do chodu vysokou pec

hnízdo nepravidelně uložená ruda / otvor pro stojku ve skále

hodina úhlová míra na hornickém kompasu

hodit odtrhnout kus skály

hofmistr správce horního revíru

hofrát přednosta horního závodu

hokejka dozimetr

hokovat kontrolovat váhu mincí

holunk sedlo na horní straně stojky, kam se opře stropnice

hora terénní vyvýšenina / dolové pole / důlní revír

hormistr správce dolu

hornice perkytle, hornický oděv

horní dřevo azbest

horník majitel důlních podílů / každý zaměstnanec dolů / důlní dělník

horní regál právo panovníka na výhradní dispozici s ložisky drahých kovů

horní revír oblast, ve které se vyskytuje ložisko ve větším rozsaku

horniště hornina / ložisko

houska slitý kus roztaveného kovu

hráň hranice z krátkých trámů od počvy ke stropu jako výstuž

hranice konstrukce, ka které je zavěšen nárazový splav

hrouda železo z kusové pece

hrubačka hrubé kusové uhlí

hruď dolní část přední pecní stěny kusové pece / dýmačky

hřbet zesilující žebro na lopatě / zadní kámen v podstavě vysoké pece

15

hřeblo škrabka, pohrabáč

hřivna jednotka váhy drahých kovů

hubený chudý, s nízkým obsahem užitkové složky

hůl prutové železo

hunčař odbíhač

hunt důlní vozík

huntmistr údržbář důlních vozíků

huntštosar odbíhač

hutman dozorce

huťmistr správce huti

hýle dřevěná korba vozu

hylsna objímka, dutinka

CH

chlapec hornický učeň

chlipět prosakovat

chodba štola, třída, čelba

chodbice podřízená štola, určená k něčemu jinému než chůzi

chodbicování způsob dobývání šachovnicově raženými štolami

chodník chodba, štola / prkna, položená na pražcích

chudý s malým obsahem užitkové složky

chvostové kladivo hamerní kladivo, jehož topor tvoří dvojzvratnou páku

chybat házet uhlí lopatou na pás

chytit podepřít výdřevou, vyzdívkou

I

ibrprůch komín, ražba nahoru

J

jadrný bohatý / ruda

jádrovák dutý vrták pro odběr vzorků / vrtné jádro

jalovina hornina neobsahující užitkovou složku

jalový bez užitku

jáma šachta, svislé důlní dílo

16

jamař údržbář jámy

járek stružka, kterou vytéká z pece struska

jehla pažina, součást hnané výztuže

jehlice měděná tyč na vytvoření otvoru pro doutnák v ucpávce při odstřelu

jehlování vhánění jehel do horniny, štětování

jílovat vypírat zlato z náplavů

jitřní žíla žíla východního směru, 6 h

joch břevno

K

kaban shluk, peň

kačena brzdový kotouč

kadlub slévací forma

kahanec, kahan hornická lampa

kajl klín

kajlovat pracovat klínem

kalhoty do vidlice rozvětvená roura

kalpak úřednická parádní čapka bez štítku

kama ozub, zářez v rozpínkové stojce

kamencárna závod na výrobu kamence

kamerlik vylámaný prostor pro vrátek

kamínek sloučenina kovu se sírou / hutní kamínek

kamínkování tavení olověného kamínku

kamp tvrdá hornina uprostřed měkké / zčásti od stropu uvolněná hornina,

hrozící sesutím

kanapas břidlice

kanelové uhlí svíčkové uhlí

kaňk rudní žíla

kaňkoví výplň žíly

kapa stropnice / topůrko, násada

kapela, kapelka mistička na čištění zlata

kapice stropnice

kapsa malý měch na vynášení rudy

kapsle rozbuška

17

kapucín měkké hnědé uhlí

kára kolečko

karát váha drahých kamenů

karbová ocel ocel na výrobu sekáčů

karby kuřavka, zvodnělé písky

karovat vozit v kolečku

kasa bratrská pokladna

kasír pokladník

kasírovat propustit z práce

kaslík, kastlík dřevěná bednička na nabírání drobného uhlí

kašket vysoká parádní hornická čepice

kašna poval, lešení / hráň

kašnař dělník, stavějící kašny

katr záklopka komína na odvod kouře / mřížové dveře / síto v úpravně

kátro zpětný ventil

kavna šachetní budova, nad ohlubní

kaz rozsedlinka uhelné sloje

kdyně úkol

keň peň, shluk / suť

kfant velký kus horniny

kfel výroba

kfír šachetní věnec, roubení

khenk závěs, oko

kibel okov, kbelík

kiln pražící pec na kyzy

kilof špičák / švancara, slavnostní hůl

kilverk chladící věž

kiplora výklopný neckovitý vozík

kipovat vyklápět

kirfira předák party

kisňa bedna / důlní vozík

kitla kabát hornické uniformy / kitle

kivat rychle pracovat

klabovat vymazávat dřevěné komíny hlínou, aby neměly falešný tah

18

klabverk mazanina

klafder velký kus uhlí

klajz koleje

klamra tesařská skoba

klanc galenit

klandr zábradlí

klaničák vůz pro dopravu dřeva a tyčovin

klápet dřevěná kulatina / velký balvan soli

klapetek malý odřezek ze stojky

klarit pololesklé uhlí

klasírování třídění podle velikosti / v úpravně

klást usadit mezník / vymezit polohu dolové míry / ukládat

klauptyš přebírací stůl v úpravně

klaznovat vybírat čistou rudu z hlušiny

klej asfalt

klejt oxid olovnatý

klepec lešení před čelbou

klepeto část ojnice, táhla / součást nakladače

klesnit prosekávat špičákem

klícková výstuž výstuž vyrubaného prostoru ve tvaru krychle

klika rukojeť k otáčení vrátku / páka, převádějící rotační pohyb na přímočarý

pravoúhlý ohyb žíly

klikaup Glück auf - hornický pozdrav - Zdař Bůh

klínování trhání skály klíny

klívr povlak rudy

klobouk kryt sháněcí pece / železný klobouk - zvětralý výchoz ložiska

výlomek horniny ve tvaru homole / ochranná stříška nad těžní klecí

klon spojka kliky s hřídelí

klopačka věž s dřevěným ozvučným prkénkem k vyhlašování směn

klopejzna držák táhel vodotěžního stroje

klopíř dělník, vyrábějící polotovary mincí

klopovat přebírat haldy

klopy ruda vybraná z hald

klouznit doutnat

19

kluft prubířské kleště

klunkerpartyja parta starých horníků

knechtova kože měch na ruční čerpání vody

kňoury drátové stříbro

kobka domek horníka

kobyla nadhazovací kladivo v hamru

kocábka truhla, ve které se vozila ruda v dole

koliba výklopný důlní vozík

kolotoč otočný přebírací stůl

kolovrátek cívka na lanko důlního měřiče

komín svislé mezipatrové důlní dílo

komínovat razit komín / vypadávání horniny ze stropu

komora velká vyrubaná prostora

komorování způsob dobývání komorami

kompost kompas

konk žíla

konkovina žílovina

konštýř dělník, který lil vodu na železo v hamru

kopna stropnice

kopňak kulatina na stropnice

kopyto forma na odlévání desek

korb komín na větrání

koreček součast nakladače

korfule mincovní odstřižky

kornout kožené těsnění pístu pumpy / korpus válec, na který se navíjí lano

vrátku

koruna ostří vrtáku / střecha těžní klece

korunáč korunový vrták

koří šíny profilové železo

koš dutá míra na uhlí / součást drtiče

košt vyúčtování důlního provozu

kotlina propadlina / uhelná pánev

kouty zbytky rudy po úklidu

kovadlo kovadlina pod hamerním kladivem

20

kováříček permoník

kovkop havíř v rudném revíru

koza klaničák / podstavec na řezání dřeva / motorový vůz OKD

kozlík stojan ruční vrtací soupravy / formovací rám ve slévárně

zajišťovací součást stavidla

kože radšachetní velký měch z volské kůže ke strojní těžbě rubaniny nebo vody

kožedržec ten, kdo držel kože při plnění

kožošvec výrobce koží

krac škrabka, hrablo

kracfír poddozorce, poddůlní

kracle škrabka, hrablo

kragel postranice důlního vozíku

krajboch droba

krajc stojka, která nestojí v páru

krajcštreka křižovatka důlních chodeb

krajčák druh špičáku

krajina prkno s kůrou na jedné straně / část žíly v nadloží nebo podloží, které

se přibírá později

krajzna geoda, drůza

král surový kov po tavbě / jádro milíře

krampa hřeblo, hrabačka

krancetla nemocenský lístek / doba nemoci

kranšichta denní sazba nemocenského

kratce škrabka, hrablo

krátče rozpěrka

kratečka vyškrabovačka drti z vrtu

krauboch droba

krček spojovací štola mezi dopravní chodbou a komorou

krejfle krupky

krenfajer výheň na zpracování strusky

krně žlab, koryto, stružka

krobštán železná tyč s oky na obou stranách

kročej délková míra

krogn nástavba

21

krok porubu postup za jeden pracovní cyklus

krokvička sloupek u kahanu, stojánek

kronpor korunový vrták

kropič zaměstnanec, který kropí uhelný prach vodou

kroupa, krupka drobná zrna rudnin

kroužek okrouhý kus loje do kahance

kruchost schopnost rozpadat se na kousky

krumpus hák, na kterém je upevněno táhlo pumpy

krupice velmi drobné uhlí / drobná frakce při třídění

krupové železo hrubé tyčové železo

krušec tetraedrit / vzorek rudy

krušek směs křemene a sulfidických rud

kryka hůl, berlice / škrabka

kryst lešení

křídlo odbočná chodba

kříž místo, kde se kříží rudní žíly

laťový kříž - výstražné znamení nebezpečných prostor

též větrný kříž - zařízení, zajišťující oddělené proudění vtažných

a výdušných větrů na křižovatkách

křižák křížový vrták / výstuž křížení důlních chodeb

ksenk hloubení

kšandy popruh na tahání důlních vozíků

kštel podstava vysoké pece

kštelovat stavět podstavu vysoké pece

kukla část dýchacího přístroje, kryjící obličej

kuks, kukus důlní podíl - “akcie”

kukuk lucernička, která se stavěla do lampy zvané plenta, používali učňové

kule kroužek s hákem na spojování důlních vozíků

kulmistr v hamru hospodář s uhlím

kulšitr v hamru přiděloval uhlí k pecím

kumpast kompas

kumpěloř vedoucí umýváren

kunst vodotěžný stroj

kunstamt správa stavebního a strojního odboru

22

kunstfotr obsluha vodotěžného stroje

kunstmajstr stavitel vodotěžných strojů

kunstštajgr dozorce vodotěžných strojů

kupelketa řetězová spojka na spojování důlních vozů

kuple ozdobná spona

kuplunk spojka na lokomotivě / spojka na zavěšování na lanové dráze

kuprový kamínek struska s obsahem mědi

kuřavka tekoucí písek, zvodnělý písek

kusovina hrubé uhlí

kutací průzkumný

kutiště výhradní území tvaru kruhu o poloměru 425 m, kde je povoleno

vyhledávat vyhrazené nerosty

kux kukus

kůže těžní měch / hornická zástěra, flek

kvarc křemen

kvartal čtvrtletí

kvartování rozdělování vzorku na čtvrtiny pro lepší homogenizaci / v úpravně

kvečverk drtič

kveltykovat zmáhat

kventl, kventlík váhová jednotka

kvercedule soupis těžařů

kverk těžař, báňský podnikatel, majitel kuksu

kverský těžařský

kveršlák překop

kvint závit

kychta vsázkový otvor vysoké pece / vsázka do pece

kylop špičák

kypr výklopník

kysíř odlévač cánů

kytle hornická blůza

kyveláž tybingová výstuž

kyvle okov, kbelík

kyz pyrit / obecný sirník kovu

kýza hřeblo

23

kyzkomora uložiště kyzu

L

ládovák nabiják

ládovat vkládat do vrtů nálož / nakládat do důlních vozíků

ladunk nálož trhaviny ve vrtu

lágr ložisko hřídele / ložisko nerostné suroviny / lyžina

lajstunk výkon / doplatek k dennímu platu

lajtunk elektrické vedení / potrubí

lamač razič

lamgrub hliniště

lán délková míra

lanštok nabiják

lantruk horský tlak

lást forma, kopyto

látro délková míra

latroch větrací šachtice

latrošník údržbář latrochů

látrovka měřičská lať s látrovým dělením

lauf patro, obzor, horizont / chodník, lávky

laufek mezipatro

laufr odbíhač

laufšprác pražec, rozpěrka

laufštajgr patrový dozorce

lauch patro, obzor, horizont

lavice uhelná sloj se skládá z několika lavic oddělenými od sebe vrstvami jílu

lávka prkna položená na rozpěrách nad počvou štoly

lávkování způsob dobývání mocných slojí, kdy se jednotlivé lavice dobývají

samostatně s postupným předstihem

lažidlo žebřík

lednice prostor pro vodní kolo / chladič důlních větrů

lédršprung přijímání do stavu hornického, skok přes kůži

ledyšichta placený svátek

lehká kychta slabý zásyp pece

24

lech kamínek, hutní sirník

lekování spárování

lénhavíř držitel druhotné propůjčky

lénšaft druhotná propůjčka

lenta horizontální pás žíly při výstupkovém dobývání

léra měřidlo rozchodu kolejí

lérhajr hornický učeň

lérpogn šablona

les dřevo pro doly

lesk duhové barvy při shánění stříbra

leš mour, uhelná drť

letek drobný prach z černého uhlí / odrůda jílu

letnklupta jílová rozsedlina

letnvand posunutí uhelné sloje

letr třídička v úpravně

levný měkký

lezec důlní dozorce / montér těžní věže

lezení fárání / lezné oddělení

lezna lezné oddělení

lezné poplatek horního úředníka za prohlídku dolu

ležak vodorovně uložená sloj / ležaté podloží

licna pramen lana / lanový vodič

lifergelt poplatek za doručení zásilky

lignit nekvalitní hnědé uhlí

liha páka na zvedání důlních vozíků

lichtloch světlík, větrací šachta

lijovitý podložní / šikmý s malým úklonem

lina lano spletené z jednotlivých pramenů

lint podloží

lintový podložní

list tenké desky z horniny / tenký plíšek kovu

liščí pec plamenná pec

liška sopouch v plamenné peci

lišnička ploché železo na zpevnění náprav huntů

25

litloch světlík

litý odlévaný / celistvý

loga poloha, vrstva horniny

logloch, lukloch otvor na odpichování strusky

logry pražce

locher průbojník

lochovat prorážet

lojovina jalovina

loket délková míra

lomit rubat

lón výplata, mzda

lóncetl výplatní páska

lopata železná deska hřídelového čepu

lor vyvařování černých stříbrných mincí na bílo

lora důlní vozík, kiplora

lozovat střídat ve směně / přistupovat do těžařstva

lozovitý sypký

lozument ubytování

lozuňk vytažení rudy nebo vody měchem / objemová míra

lub okraj síta

lufthašple pneumatický vrátek

luftšachta větrací šachta

luftštreka větrná chodba

lůn mzda

lůnhavíř havíř v časové mzdě

lunt doutnák

lupáč druh plechu

lusrajta mourová trhlina v ložisku

lutna větrací potrubí

lyžina kolejový nástavec pro pojezd důlního nakladače

lžíce nádoba na přísady při tavbě / lžícový vrták / lopata u nakladače

M

magacinér skladník

26

magnetka magnetit

majzlík sekáč

dlátový vrták

makšajder důlní měřič

mančaft osazenstvo dolu

manerc ručně upravená ruda

marast bláto

markovňa místnost, kde se vydávají evidenční známky

markšadování vyměřování dolů

markšajdka měřická kancelář

markšajdr důlní měřič

markštan mezník, hraniční kámen

maršalštupa měřická značka

marštalíř podkoní

masa žáruvzdorná hlína

slévárenský písek

mastnice jíl

mašina stroj

našinka vrtací stroj

důlní lokomotiva

mašinkář horník, který vrtá strojem

strojník těžního stroje

sazeč v úpravně

řidič důlní lokomotivy

maur zeď

mazání vymazávání jílem

mázlík sekáč

mečík příčka žebříku

medvěd hrouda železa

mechanika strojní dílna

měkčina měkká hornina

měl jemně rozdrcená hornina

mělčina hořejší část dolu

měna královský výkup drahých kovů

metergedinge úkolová práce podle délky

27

letrovka metrová měřická tyč

mez hranice dolových měr

meziměří přebytek

míhadlo táhlo pro přenos výkonu

minckomora mincovna

mincmistr správce mincovny

mintloch ústí štoly

misa vyloupnutý kus horniny ze stropu

miska část kahance, ve které je lůj nebo olej

mítač narážeč

mitl celina

proplástek

mitloch zesilující stojka ve dveřeji

mitlort mezipatro

mjelačka kladívko na zkoušení pevnosti stropu

mlátek kladívko

mluvnice hlásná trouba

mlýnkování způsob dobývání nálevkovitým přibíráním stěn komína

močidlo jímka na vodu na nárazišti šachty

mourák lícní kámen

mourař důlní zedník

mourunk zakládka stěny

mrtvé uhlí sloj, na kterou přestal působit tlak nadloží

mulda pánev, kotlina, příkop

mundůr hornický stejnokroj

muntloch ústí štoly, ohlubeň jámy

murovat zdít

mutovat žádat o propůjčku

mydlák málo hodnotné uhlí

N

nadlom ražba komína

nadloží vrstvy nad ložiskem

nádobí nářadí

28

nadsítné co nepropadlo sítem úpravny

nafárat narazit

náklad finanční prostředky na provoz dolu

nákladnický těžařský

nákladník kverk, těžař

nalezač ten, kdo nalezl ložisko

nálom užitková nerostná surovina

námětek prkno, přidávané z boku ke žlabu, aby z něj nevytékala voda

napošťák dělník u zkujňovací výhně

napravit změnit směr

zahájit ražení

náraziště manipulační prostor na styku jámy s důlním patrem

narážet zajíždět s vozíky do těžní klece

nářez týdenní vyúčtování provozu

nasazovat znovu se objevovat po vyklínění

nasedlat obsypáním zvýšit ohlubeň jámy

necičky náčiní pro ruční odklízení rubaniny

prospekční náčiní

neodplatný ztrátový

níroví ledvinovité návalky v žíle

nístěj ohniště pece

nochtynk to, co zbylo po starých těžařích

nos patka, kterou klec dosedá na stavítka

nosák špičák na měkkou horninu

numero osobní číslo havíře

nůž nástroj k vybírání písku z formy

O

oberhajer přední dělník, předák

obchůzka prohlídka dolu

štola ražená okolo závalu

obléz puklina

obložit obsadit důlní dílo dělníky

obr naddůlní

obramt vrchní báňský úřad

29

obrhajer poddůlní

obrperkrát vrchní báňský rada

obrštajgr vrchní dozorce

obruba okraj žíly

obsec ústup, schod

obšichta proplástek

obtajch hloubení

obtajchpíň poval na hloubení

obtínat začínat rubání od nové prorážky

obejít zával v porubu

obval prohlubeň na povrchu, vzniklá poddolováním nebo propadem půdy kolem

zabořené jámy

halda nasypaná kolem jámy

obvedení důkaz o opuštění dolu novému nájemci

obzajtnut zašpičatit stojku

obzor patro dolu

ocásek zadní konec kovadliny hamru

očko zrnko nebo lupínek rudy v hornině

odbíhat odvážet

odbíhač ten, kdo odváží - hunty, kolečka..

odbírka kontrola plnění úkolu

odevstalý od pevné horniny odtržený, ale zadím na původním místě držící

odhon skluz

odjůmač ten, kdo na povrchu z klece vyráží vozíky

odkajlovat klínem odtrhnout

odkaliště nádrž k usazování kalu z úpravny

odkliz odstraňování skrývky lomu

povrchová těžba uhlí

povrchový důl

výsypka hlušiny

odklonný protiklonný

odkor slabé prkno s kůrou

odlupek nepevná, slabá vrstva horniny pod pevným stropem

spadlý kus horniny ze stropu

odmrsk odboční žíla

odnož odžilek, odslojek

30

odpaření opad

odramovat odklízet, skrývat

odrazit odepnout těžné nádoby

vyrazit vozíky

odrážka přibírka stropu nebo počvy

nárazník hamerního kladiva

odrubky odpad při rubání

odrubové dobývání pilířování s výstupkem

odsábrovat odklidit

odsednout postoupit dále na čelbě

odslojek oddělená část sloje

odstupek plošina vybudovaná na svahu

odsun doprava těživa z porubu na hlavní třídu

odšramovat otlouci, sbít

odštercovat uklidit, vyčistit

odval halda, výsypka

odvaliště místo pro haldu

odžilek odbočná žíla, odmrsk

ohlubeň ústí jámy

ohňař ten, kdo proměřuje důlní větry

ochoz pomocná štola

oklepat klepáním prozkoumat kvalitu stěn a stropu

okov těžní nádoda

okrsek území výhradního kutiště

onpruch nálom, objev rudy

opálka objemová míra

opeření bednění proti opadu horniny

opíchat bodcem zkoušet pevnost výdřevy

oprám povrchový lom

optajch hloubení

orámovat otrhat natržené kusy horniny

orgel dlouhá stojka

stojkořadí

ort pracoviště, čelba, předek

ortík chodbička po vyrubaném odžilku

31

ortvajs chodbicování

osednout zůstat vězet v šachtě

osnova projekt budoucího rubání

sloupy, mezi nimiž se pohybují pěcholy stoupy

oškrt nástroj k osekávání vyzdívky pece

hrot sbíječky

oštufovat odebrat vzorek

vysekat značku

oukolník dělník, pracující v úkolové mzdě

ouloch navaření opotřebovaných částí nástroje

oušrám rýha způsobená šramáním

měkká vrstva na obrubě žíly

outinka sekáč k odsekávání železa

ovrubeň ohlubeň

ozokerit zemní vosk

P

pachole hornický učeň

příčka u huntu

podpěra hamerního kladiva

pneumatická vzpěra

pacholek dolový pomocný dělník v dole

pajadlo hráň, která zůstává v závalu

paket svazek různých druhů ocelí, určený ke kovářskému svaření

pakunk těsnění, ucpávka

materiál pro výplň prostoru mezi stropem a výstuží

palanda poval, lešení

pálavé uhlí nespékavé černé uhlí s vysokým obsahem těkavých složek

palec délková míra

ozub palečného kola (předchůdce ozubeného kola)

pálení ražení pomocí žárové práce (sázení ohněm)

zuhlování dřeva v milíři

pálený ohněm čištěný

paleta nemocenský lístek

palice velké kladivo, pucka

palička hrouda železa při napouštění v peci

pálit sázet ohněm

32

čistit plamenem

zuhlovat dřevo v milíři

odpalovat nálože

palný, palní střelmistr

pancíř, pancer ocelový dopravní pás

pánev ložisko, oko ojnice

nádoba na usazování a odpařování roztoků

rozsáhlá terénní proláklina, kotlina

uhelný revír

forma na lití kovu

panenka podpěra sedátka na koňském žentouru

u promývacích žlabů špalík, rozdělující vodu

hydraulický zvedák

panské záloha na mzdu

paňskuvka směna za hodinový plat

pant spona, závěs

obručové železo

pantofel podložka pod stojku v měkké hornině

papuče podložka pod stojku v měkké hornině

pár, párek dvě stojky, spojené stropnicí

šachetní věnec, roubení

paráda slavnostní hornický průvod

paralelštreka souběžně vyražená štola, s hlavní štolou spojena prorážkami

parta pracovní skupina

parťák předák

pásmo žilné pásmo, pruh rudních žil

měřická pomůcka

patka výčnělek skalní stěny při jejím úpatí

kovový výčnělek, kterým se staví těžní klec na stavítka

podložka pod stojku v měkké hornině

spodní část kardoxové nábojnice

patro obzor, horizont, etáž

patrona nálož, náložka

paugelt odměna za úpravu pecí, kterou dostávali čtvrtletně hamerní mistři

pavovat dolovat

pažení dřevěné vystužení, bránící sesutí horniny

pažina materiál na pažení

pažnice bezešvá ocelová trubka, zapouštěná do vrtu pro jeho zpevnění

33

pecka podlouhlý oválný kus rudy nebo nerostu

kus velmi tvrdé horniny

pěchol drtící tyč u stoupy

pěchovka hlína s mourem z dřevěného uhlí k vymazání železářské pece

pemrlice kladivo k ručnímu roztloukání rud

kladivo k práci se želízkem

peň rozměrné geologické těleso přibližně kruhovitého půdorysu

percoch dušnost, silikoza

perkfest pilíř

poslední díl porubu před chodbou

perk jalovina

tvrdá skála

perkajst, permoník skřítek, duch hor

perkajzn želízko, sekáč na násadě

perkamt horní úřad

perkář zakladač

perkfest celina

perkman havíř, horník

perkmistr správce dolu, horní oblasti

perkoví, perkovina rubanina

jalovina

perkovice měch na těžbu jaloviny

perkrát horní rada

perkšvert slavnostní hornický kord

perkvanty oděv horních úředníků

perkverk důl, důlní revír

perkytle hornická blůza

perlík těžké kladivo

perník ztrouchnivělé dřevo

šprýmař

pero profilově zaříznutý konec dřeva, pro

spojování pero-drážka

železný plát na konci hamerního kladiva, za který berou vačky hamerního

hřídele

peršul horní škola

pes odřezek ze stojky

34

pěšuňk svah, sklon

pik sbíječka

pika špičák

pikovat pracovat se sbíječkou

pikovačka sbíječka

piksa ložisko pro topor hamerního kladiva

piksensajl obrtlíkový sloup

piksla malá truhlice na dopravu uhlí

zbytek vrtné díry po odpalu

pikslovat dopravovat uhlí v pikslích

pilíř uhelný blok, vzniklý rozdělením ložiska soustavou chodeb

ochranný pilíř - nevydobytá část ložiska, ponechaná jako ochrana / jámy,

proti průvalu vod

pilířování způsob dobývání, kdy se ložisko rozdělí chodbami na pilíře, které se

potom jednotlivě dobývají

piloch lůžko, dlab, pro rozporu, stropnici

pína, píně poval, lešení

pingl ranec, svazek

pinka propadlina po dobývání

pinloch lůžko

pinsajl nosný sloup stoupovny

písčík tekutý písek

písečňák pískovec

písek hrubá moučka v úpravně

píšťala zbytek vývrtu po odpalu

tryska

plac nádvoří dolu

placka uhlí, rozpadající se na ploché kusy

kotouč surového železa

placmajster dozorce, řídící práce na nádvoří dolu

plajger ventil na vzduchovém potrubí, u přípojky na hadice k jednotlivým strojům

plamenice plamenná pec

plán komora, ve které se rube uhlí

plaofen zkujňovací pec

plaskura plochý kámen

35

plást vrstva uhelné sloje

plaščina polovina podélně rozříznuté kulatiny, užívá se jako stropnice

plášť obal

plavič dělník v úpravně na rozplavovacích žlabech

plechařky nůžky na plech

plechhamr hamr na plech

plechmistr mistr v plechhamru

plechšmíd klempíř

plena plíšek, oddělující se od špatně zpracovaného železa

plíšek, oddělující se od úderové části nástroje

plenič dělník, který odstraňuje výdřevu v prostorách, určených k zavalení

plenit rabovat ložisko

odstraňovat výdřevu

po úderu se rozpadat na plíšky

plent sfalerit

plenta svítilna používaná učni

přepážka k usměrnění důlních větrů

plik lesk čistého stříbra

hrouda čistého stříbra, železa

plnič dělník, plnící měchy

ploce velký klín

plocek kladivo, používané v huti

plochá žíla žíla směru h 10 až h 12

plot stojky za sebou, stojkořadí

plotna železná deska

deska mezi kolejnicemi na křižovatce

deska za bagrem, pro výměnu vozů

pluh dobývací stroj, odlupující pruhy uhlí z uhelné stěny

počtář zařízení na kontrolu počtu zásypů pece

počva podlaha chodby

podání propůjčka důlních měr

podbíjet podtlačováním materiálu stavět do správné polohy

podbrázdit podsekat uhelnou vrstvu brázdou, aby se dobývané uhlí snadněji

rozpojovalo

poddělávka dobývání uhelné vrstvy vespod dobývané části ložiska

podehnat podepřít výdřevou

36

podestýlka dřevěný umělý strop

umělá podlaha

podchytit podepřít strop

podloží hornina pod rudním tělesem

podložka rozpěrka, pražec, polštář

třídící a roztloukací plotna

nerostná zrna na dně sazečky

podmol chodby v pyropovém štěrku

podradšachetník odbíhač, který od hašplů dopravoval rudu na náraziště jámy

podsednout vyrazit štolu pod důl, do prostoru dolu

podsevky, podsívky sítem propadlé zrno

podstavník podvozek

dopravní plošina na svážné

podšmelíř pomocný dělník při svislé dopravě

podšramat podbrázdit

poddůlní podřízený důlní dozorce

podvlak prkna k doplnění výdřevy při sypké hornině

pógn skruž

oblouk kolejnice

pokos záběr

pole dolové pole - propůjčené dolové míry

svobodné pole - dosud nepropůjčené pole

část, oddělení dolu

volný prostor mezi dvěma dveřejemi

poledne jih, žíla směru h 9 až 12

polevoj směrný překop

policajt váleček, zabraňující sjíždění dopravního pásu na stranu

zarážka důlních vozů

polivok postřikovač uhlí v místech, kde se drží plyny

políznutý s náletem

polouhémšín obruč na sudy

položit položit míru - určit její polohu v terénu

póna dráha, železnice

ponk pracovní stůl

popelák dvojitá uzavírací zeď, které je vyplněno popelem

popouštět spouštět vozy na svážné

37

poprašek vrstva kamenného prachu, zneškodňující uhelný prach

por nosítka, truhla

pór vrták, nebozez

pormašina vrtací stroj

porta okrajový pás, obruba

porubiště porub

pořádek hornický cech

pořiště topor hamerního kladiva

poručník plnomocník, faktor podílů

posadit, sadit sázet oheň

pošprác rozpěra, příčka

pouk plocha kladiva, kterou se tlouklo na želízko

pouštění otvor ve spodní části pece, ketrým se vypouští kov z pece

poval plošina mezi žebříky v šachtě

pracovní lešení

poschodí v těžní kleci

povalnice povalová rozpora

povrzák rána naprázdno, bez účinku

pozředět menší množství rudy v žílovině

pradleček mladý dělník v úpravně

prádlo propírání rud v úpravně

zařízení na propírání rud

budova úpravny

práh trám, spojující dolní konec stojek

prach nejjemnější suchý podíl při úpravě

prajzák sekáč s výměnnou špičkou

pramen žíla

praškař dělník posypávající uhlí v dole kamennou drtí

prašnice nesoudržný prachový nános

prauch obyčej, zvyk

prázdný prázdná kychta - bez rudy

pustý - bez důlního provozu

pregíř razič mincí

prechštangle páčidlo

prejtíř dělník v úpravně

38

prejtovat rudu roztloukat, třídit a oddělovat od jaloviny

prems svážná, těžba po svážné

premza brzda těžního stroje

premspant pásová brzda

prenar přečišťovač stříbra

prengada dílna, kde se razily mince

presovaný luft stlačený vzduch

proba, pruba zkouška, analýza

probíř, prubíř zkoušeč, analytik

profárat vykonat obchůzku dolem, prohlédnout důl

odpracovat směnu

prokovaná ztráta železa při zkujňování

prolomit prorazit

promelek ztráta při úpravě rudy

propalek větší zpotřeba dřevěného uhlí, než je stanoveno

propavovat utrpět ztrátu při provozu dolů

proplástek vrstva jaloviny mezi vrstvami uhlí

propůjčka udělení práva dobývat vyhrazené nerosty

dolové pole touto propůjčkou vymezené

prosednout razit štolu, hloubit šachtu

prorazit skrz žílu

prosek zásek, šrám

prosekávač sekáč na záseky, šrámy

prosívky prosáté uhlí, ruda

proslojek slabé kožisko, nevhodné k dobývání

prospekce vyhledávání ložiska

prostup průlez

křížení žil ve směru nebo úklonu

protičelba současně proti sobě ražené štoly

protiklonný opačného úklonu

protrhovat odrubávat

proval propadnutí nebo protržení sypké horniny

provašovat propírat

provize zaopatřovací důchod

provizorka dočasná pomocná stojka

39

provizyja hornický důchod

prožabrovat vyzmáhat, vyčistit

prsa přední část pece

prubéřská cedule zápis o zkoušce

pruboj průbojník

prubovna zkušebna rud a kovů

prut rychle, ale nekvalitně házet uhlí na pás

pruch zaboření, zával

průlom průval

průsek šrám při počvě nebo stropu k uvolnění uhlí klínem

průst přední část

prušlok průbojník

prutrgelt srážka do bratrské pokladny

průtrž náhlý výron

prychovitý křehký, drobivý

přebírač dělník, třídící rudu

přebírka třídění rudy

přebitka prorážka, pomocná chodba ražená v uhlí, spojující třídu s průvodní

chodbou

předek pracovní místo na konci chodby, konec chodby

překladač dělník, překládající žlaby nebo pásy

překop chodba ražená příčně nebo kolmo na směr ložiska, sloužící k dopravě,

větrání

hlavní důlní chodba, vedoucí k ložisku, ražená v hlušině

chodba ražená kolmo na slednou, k vyhledávání paralelních žil

přeplecený prokládaný

přerážka prorážka

přesadit přeplnit pec rudou

přemístit mezník na jiné místo

přemístit klec k těžbě na jiné patro

přeseknout špičákem odsekat uhlí na bocích štoly

přesyp místo, kde se těživo přesypává z jednoho dopravního zařízení do druhého

přiběrák nástroj na rozšiřování vývrtů

přibírat dodatečně rozšiřovat průřez důlního díla

přicvejtovat přibírat

40

přiklánět se sbližovat se

příklonný stejného úklonu

příkon práce přesčas

přikovaná železo, vyrobené při zkujňování nad stanovené množství

přiložit doplatit cupusem ztráty

přiměřit vyměřit dodatečně další míru

přípalek uhlí uspořené při zkujňování železa

přísežný pomocník správce revíru

přistálý směna navíc

přítes dřevěný klín, kterým se u stropu zaklínuje stojka

pucka těžké kladivo na dlouhé násadě

pucovat čistit

půda žáruvzdorný kámen na dně vysoké pece

železná plotna na dně zkujňovací výhně

železné desky na podlaze koryta stoupy

pudlování zkujňování v plamenné peci

pufr nárazník

pugrancl ochranný kotouček na nebozezu

pucherc hrubé kusy rudniny

ruční třídírna

pucherné nájem za užívání stoupovny

puchnutí puchnutí uhlí - zvětšování objemu při koksování

puchnutí dřeva - tlení, ztráta pevnosti

puchovat drtit

puchovní železo kování patky pěcholu

puchýrna stoupovna, drtírna

puchýř pracovník u stoupy

pulc, pulec prozatímní stojka

pulkrancl věneček / při vrtání /

půlnoc sever, h 0

půlpár polodveřej, jedna stojka se stropnicí

pulvezok konec vrtné díry pro náboj

pumpař dělník obsluhující čerpadla

punovat zakalit železo

pupek čep obrtlíku na toporu hamerního kladiva

41

hák, na kterém visí táhlo pumpy

výstupek na násadě hřebla

půra dopravní truhla, kolečko, vozík

purník odbíhač

pustit odpíchnout pec

pustit vodu na vodní kolo

uvést do provozu stroj

zahájit tavbu

začít dmýchat

opustit důl, pracoviště

pykslgelt bratrský peníz

pyropissit hnědé uhlí s velkým obsahem vosků a pryskyřic

pyskáč vrták s bočním ostřím

R

rabovač plenič

rabování nehospodárné dobývání

rabovat dobývat

odstraňovat důlní výstroj a výztuž při ukončení těžby, před opuštěnim

dolu

rabunk porub

plenění výdřevy

rabuše vrub

rabuška znamení pro dalšího havíře, aby věděl, kde má začít vrtat

radšachetní měch měch vytahovaný strojním vrátkem

radvanec kolečko

ráf obruč kola

rajnodl nábojová jehlice

rajtunk vyúčtování

ramíř dělník, který v huti naváží uhlí a rudu

ramovat odklízet

rámová výstuž dveřej

ratloch dymník, sopouch, komín

ratsajl nosný sloup hřídele vodního kola

ratšachta těžná šachta

raušovitý hrubý

42

ražump šachetní jímka na vodu

reces dluh těžaře na cupusu

regál panovníkovo právo na drahé kovy, nakládání s nimi, udělování práva

dobývání a zpracování

rechnungsfíra účetní

rejtunk vyúčtování

respa nosítka

nosník

dveřej na kříži chodeb

reš rýha, šrám

vyšramaná drť

retardát zmeškání v placení cupusu

retovat zachraňovat

retr síto, sítová třídička

revír okrsek, spojující doly ložiskově nebo provozně spojené

revírník naddůlní

richtšachta svislá šachta

rinkové železo železo v kroužcích

rmut směs kalu užitkového nerostu s vodou

roh klika vrátku

rohatinka špičatá část kovadliny u hamru

rolka válec u pásového dopravníku, po kterém se pás pohybuje

rošt pražení rudy

množství rudy najednou pražené

roštíř pražič

roštovina kouř z hutí

pražení rudy

roubík kůl upevněný na laně, na kterém seděli havíři při spouštění do dolu

roušovitý drobný

rozdělání příprava ložiska na těžbu

porub

stařina

rozdutí zvětšení ložiska

rozdílňa rozdělná třída

rozeta růžice

rozkverkovat rozdělit retardátní podíly mezi těžaře

43

rozměrka laťky k měření délek

rozmrštit se rozdělit se, rozvětvit se

rozstřelit se rozmrštit se

rozškvarky struska

rub porub

rubač lamač

rubák bidlo s háky na trhání výdřevy

rubanina hornina, získaná hornickou prací

ručička rukojeť kliky vrátku

držadlo kolečka

ručna žlab, do kterého se sypalo uhlí

rucherc rudnina

rula, rulka roura přívodu stlačeného vzduchu

zápalná šňůra

rulkař důlní zámečník

rumpál válec vrátku, hřídel

rumplac odpočívadlo

točna na vozy

ryc zásek

rycovec dlouhý sekáč

rýgl rozpěra

rychtovat připravovat rubání

upravovat pec

ryna žlab na dopravu uhlí

rynhoř překladač žlabů

rýže, rýžovat rozdružování těžkých minerálů proudem vody

Ř

řídký chudý

řmotný bohatý

S

sabatora brašna na nářadí

sábrovač důlní čistič

sacuňk uložení horniny

44

ságrovat oddělovat měď od stříbra

sáh délková míra

sajrajt bahno, nečistoty

sálpóna lanová dráha

sáně smyk naložený kamením a připnutý k rameni žentouru, který jej brzdil

sára patka čepu žentouru

saufer větrák, odsávač

sázení zakládání ohně

rozdružování horniny na sazečkách

vsázka do pece

sazivo vsazovaná rudnina

sbírka cupus

sdymadlo huť

secmašina sazečka

sehnat svádět vodu do jímky

oddělovat drahé kovy od olova

sejf, sejp rýžoviště

sejmout odstranit lehký podíl na sazečce

odstraňovat nadloží

propustit dělníka z práce

nevyplatit zameškanou směnu

sekáč rubač, lamač

nástroj k odsekávání kovu, horniny

selská pec nízká kusová pec, vlčí pec

semenka železná ruda, složená z drobných zrnek

oolitická ruda

senk hloubení

senkl závaží, olovnice

senklovat změřit hloubku

senklštipt měřická skoba

separat prádlo, třídírna uhlí

sesí úřednická porada

sešlý porouchaný, na zboření

stářím neschopný

sfárat sjet do dolu

sfažňa svážná

45

sfolgovat zpomalit, polevit v práci

shánět oddělovat drahé hovy od olova

sheňovat po provaze se spouštět do šachty

signálštempl slabé dřevo, postavené v plánu kolmo, podle kterého se určuje stropní

tlak

sicherka bezpečnostní lampa

silvestr ruční pákové zařízení k odstraňování výdřevy

skajlovat pomocí klínů strhnout

skála hornina

skepovat vyklopit vozík čelem

skip samočinná výsypná těžná nádoba

sklak druh slínovce

sklepení klenutější strop sloje

sklípek podkop pro umístění nálože

dutina na konci vývrtu

zásobník rubaniny na nárazišti

úkryt před vlakem

nejnižší patro třípatrového náraziště

sklopka zařízení, pomocí kterého se těžní klec při přejetí usadí v těžní věži

skluz žlab pro dopravu rubaniny samospádem

skrývat odstranit jalovou vrstvu nad ložiskem

skrývka odstraňování nadloží ložiska

povrchový lom

skřipec ochranné zařízení k zadržení těžné klece při přejetí výjezdného patra

skury kožená ochrana kolen

sledná štola ražená po žíle

slepý nevycházející na povrch

slivka žvýkací tabák

slizury usazenina v odvodňovacích žlabech

složit postavit milíř

sestavit žlaby dohromady

zaplatit cupus

sluha sloj

smetek odlučná puklina

smolka smolinec

smrad dusivé plyny

46

smrsk porucha, skok, pokles

snímačka nástroj k odstraňování lehké vrstvy na úpravárenském žlabu

snímek kopie důlní mapy

soc nástavec sací nebo výtlačné roury pumpy

sochor páčidlo

nevhodná, špatná stojka

sortýrka třídírna

splavidlo štola

spodek počva

podloží

spouštět uvolňovat nadloží

odpichovat vysokou pec

zapalovat vysokou pec

zahajovat provoz dolu

roztavit

sfárat do dolu

srdcovka součást závěsu těžné klece

součást kolejové výhybky

srub důlní výdřeva, kde jsou dveřeje těsně vedle sebe

stahovací šroub šroub k napínání stahovačky

stahovačka šňůra, na kterou se zavěšuje důlní kompas

stahovadlo měřický nástroj

stanc týdenní mzda havířů

starci dřívější horníci

stařina opuštěné důlní dílo

stát být mimo provoz

stativo trám s ložisky kola na spodní vodu

stoják strmě uložená sloj

stojatý strmě uložený, žíla směru h 1 až 3

stolice dřevěná podpora pod stropnicí / na kříži /

těžná stolice - část věže s lanovými kladkami

stoupa drtič

úpravna obecně

stranit rudu krást rudu

stropař plenič: ten, kdo spouští stropy, zavaluje

stropování výstupkové dobývání

stržek neúplně odpálený vývrt

47

středňák jeden ze tří druhů ručních vrtáků

střevíc píst pumpy

délková míra, stopa

stupaja důlní, který neprošel horní školou

stupař dělník u stoupy

suchý špatně tavitelný

stříbrná ruda bez olova

suchá stoupa - rudnina není promývána vodou

suchá zeď - stavěná bez malty

sulbrych příčný trrá, kterým procházely pěcholy

sumpfštreka překop, odvádějící vodu do šachetní jímky

vodojem, nádrž

svědek znamení, kladené pod důlní mezník

svěder spirálový vrták

světlík větrací šachta

svině ležatý milíř

hrouda železa, která zůstala ve vyhaslé peci

svoreň, svorník hřeb k vedení huntu

druh výztuže

sýla popruh

synek pomocník havíře

sýp, sypa sypný komín

sypač dělník, který vypouštěl uhlí z výsypky do důlních vozů

sypanec kyprá hornina

sypání směs rudy s přísadami do pece

sypkař dělník u sýpu, který plní vozíky

syrcuvka lopata tvaru srdce

syrový surový, nevypražený

Š

šabota železný nebo kamenný podklad stoupy

šachčař, šachtář hlubič jámy, jámový tesař

šachetné poplatek za používání cizí šachty

šachta svislé důlní dílo, jáma

šachthajer hlubič

šachthala větší místnost v budově nad těžní jamou

48

šachthaus budova nad těžní jamou

šachtice svislé nebo úklonné důlní dílo malého průřezu a malé hloubky

šachtmice slavnostní čapka báňských akademiků a učnů

šachtovný tesař na jámě

šachtový údržbář na jámě

šajba lanová kladka

šajder, šajdr kryt, dveře

šajdhaus třídírna

šajdštubna třídírna

šala kus kamene, oddělený od skály

šála těžní klec

šalovačka tenké prkno používané k zabednění

šapa vrtací lžíce

šar křížení pod ostrým úhlem

křížení v úklonu

zářez ve stropnici pro spojování

šárovat křížit se (o žílách)

křížem sekat rudy

uklízet po sázení ohně

šarpak řetízkový zvedák

šarta litinová plotna pro vycezování mědi

šárunk křížení nebo spojování žil

šarže zásyp pece

šastat bez rozmyslu rychle házet

šátrok ruční splávek na rozdružování rud

šatštubna třídírna

šejba kotouč mědi

šejt dlouhé poleno, dlouhé třísky

šepmistr přední konšel, porotce

šeptat tiše jednat o koupi rudy, podílů

šibík komín, hloubení, slepá jáma

šicer střelmistr

šífr, šifer břidlice, lupek

šífrovitý břidličnatý

šichta směna

49

šichtař dělník pracující na směny

šichtmistr směnmistr

šichetné plat za směnu

šichtovnice kniha pro záznam jednotlivých směn

šikmina dovrchní nebo úpadní porub

šilink větší počet koleček nebo měchú vytažených při důlní dopravě

šín, šína pásové železo

ráf na kolo

kolejnice

šinógl, šinágl kolejový hřeb

šíření poddělávka

komorování

šiška ucpávka nálože z hlíny, jílu

náložka trhaviny

šitelryny nátřasný žlab

škopek okraj sázecího síta

šlák,šlág překop, prorážka

šlak stopa, ve které chodili koně u žentouru

šlaky struska

šlam bláto, kal, mour

jemně rozdrcená ruda

šlapka lopatka na konci gracky

šléhl mlátek, hornické kladivo

ručně ražená chodba

šlemar, šlemr plavič, rozplavovač

šlepr mladý dělník, který vozil v dole kolečka

šlic zářez, zátinka, drážka

šlígle mlátek a želízko, hornický znak

šlich rudní moučka, měl

šlichýř propírač

šliper, šlipr pražec

šlomár plavič na kalových splavech

šlusovat dělat uzávěrku, končit

šmajchlovka dřevěná tyč na brždění důlních vozů

šmant vrtná moučka

50

šmelc tavba, chod vysoké pece

šmelcíř hutník

šmelcírna huť

šmelíř dozorce na povrchu

šmidovec drát k upravování knotu kahanu

šmihat rychle házet

šmír tuhé mazivo

šmitna mincířská dílna

šmjel prach, nejdrobnější uhlí

šmorch stupně ve zdi

šmyka slabá rozsedlina v uhelné sloji

šnekfór spirálový vrták

šňůra zápalná šňůra

měřická šňůra

tenká rudní žilka

šnyc zásek v uhelné vrstvě

šopa kůlna

šorf, šurf kutání, kutací práce

kutiště

průzkumné dílo

šour výkružka ve stojce, vysekaná pro stropnici

špachtle stěrka, lžíce

špagát tenký provázek

špátová žíla žíla směru h 7 až 9

karbonátová žíla

špermas rozměrka, posuvná mírka

špery stavítko k podchycení klece

špic hrot, bodec

špickasna nálevka, násypka

špičák nosák, motyka k dobývání uhlí

špičatá tyč pro ruční vrtání

špína povlak, obruba

špíruňk slabá stříbronosná žíla, známka blízkého zrudnění

šprác rozpora

sochor na překládání pancéřů k porubní stěně

špringle držadlo, za které byl zvedán důlní vozík

51

šprycl příčka žebříku

špryně odskok štoly, nerovnost

špůra drážka pro vedení huntu

vodítko těžní klece

šrám rýha

vodní šrám - stružka

brázda, rýha v uhlí při počvě

uhelná drť ze šrámu

šramač dělník vysekávající štám

obsluha šramacího stroje

šramka šramací stroj

šrapr šklrabák, škrabáková nádoba

šrédr sekáč na železo

šrapce hranaté tyčové železo

štach tyčka, lať

pražec pod kolejnice

štachl tyč s bodcem na odstraňování tuhé strusky

štajfovat zvyšovat úroveň ražené chodbice

štajgort dovrchní čelba, dovrchní překop

štajgr důlní dozorce

štak, štakovat stoupání

ústup na štole

razit dovrchně

štátus státní pokladna

přijetí do státních služeb

štejgýř důlní dozorce

štel podstavec

těžní klec

štelc násada, topůrko

šteler pražec

štemajzn dláto

štempl stojka, rozpěra

štemploch zásek pro stojku

štemplovat podpírat

štenfl stojka

bočnice dveřeje

zaklínovaná rozpora

52

šterc výsypka, odval

štercíř mítač

ten, kdo vysýpá vozy na haldu

štercovna jímka jámového čerpadla

šterloch sýp

chodba prudkého sklonu

štěřín postranice žebříku

štětka drůza, geoda

šteury, štaury finanční podpora dolování od panovníka

štít ochranné pažení nad pracovištěm

štok vysoká černá hornická čepice, kašket

štola vodorovné důlní dílo s vyústěním na povrch

štolhort čelba, čelo štoly

štolmistr správce stájí

štolník držitel štolové propůjčky, vlastník štoly

štos kratší strana šachty

štoshert nárazový splav

štospór vrták k nárazovému vrtání střelných děr

štrajch vodorovná počva sloje

štreb stěna větších rozměrů

štrebna vzpěra, podpěra

štrejch směr žíly

štrejchýř dělník, který vymetal saze z latrochů

štreka chodba, štola, překop

štrof pokuta, trest

štrofák potrestaný horník

štros podloží chodby

sestupkový porub

hrbol, výstupek

ochranný pilíř

štrosmo sestupkovým dobýváním

štruks měkká vrstevnatá hornina

štrych směr žíly

štuc hrdlo trubky, nátrubek

štufa ukázkový kus rudy

53

měřická značka

úkolová značka

značka hranice důlních měr v podzemí

šturc odval, halda

šturcíř dělník plnící měchy vodou

šturplech hrubý, surový plech

štus hranice dříví k sázení ohně

stěna šachty

štusový štusová šála - klec u boku šachty, krajní,

levá těžní klec

štycna podpěra, sloupek vrátku

štyglem svisle, dovrchně

štyglovitost sklon, stoupání, strmost

štyl, štýl násada, topůrko

štyv odpad při výrobě dřevěného uhlí

šubr uzávěr sýpu

šucpajle ochranný pilíř

šucpína ochranný poval

šulka, šulek jílová ucpávka nálože

náložka

šulkovna plátěná taška na šulky

šufle slabé prkno, umístěné za výdřevu jako

ochrana proti opadávání horniny do chodby

šurc závěs

závěsný řetěz

šurf kutání, kutiště

průzkumná šachtice, rýha

šurfšachta průzkumná šachta

šůsek úkolová značka

šůspíň ochranný poval

šustánky drobná ruda

šut sypný komín

vyústění pohyblivých žlabů, kterými se sype uhlí do vozů,

násypka

šuzman střelmistr

švancara slavnostní hornická hůl

švel pražec, lyžina, podélný práh dveřeje

54

švelkoks polokoks

švelování nízkotepelná karbonizace uhlí

švengrák střelná díra, vrtaná komíhavě zdola nahoru

švůb dým ze sázení ohně

T

táb jalovina, kámen

tačka, tačky kolečko na dopravu v úzkých prostorách

tačník pomocký dělník, dopravující rudu na kolečku

táflovat vykládat deskami

dláždit

taghašpl hlavní hašpl, dosahující na povrch

tahač dělník otáčející klikou vrátku

dělník, který pomáhal odbíhačům tahat hunty

tahadla táhla pumpy

míhadla

táhnout vytahovat z hlubiny na povrch

tajfovat hloubit

tajlunksštreka dělící, rozdělná třída

tákštajgr dozorce na povrchu

tál důlní podíl

tálovat určit, ustanovit podíly

tamovat utěsnit, zazdít / při důlním požáru /

tamponování utěsňování, zahliňování

tandem dvojitý parní stroj

tebel, teblik příčka v žebříku

tegel slín, jílovec

teleskop vrtací kladivo pro vertikální vrtání

tepat vodu čerpat vodu do jímky

terminageld cílová prémie, odměna za vykování stanoveného množství železa

těžař držitel důlních podílů, báňský podnilatel

těžařstvo sdružení báňských podnikatelů

těžba doprava rubaniny na povrch

dobývání užitkového nerostu

tlouk pěchol stoupy

55

tluč úpravárenská moučka

tlučka kladivo kladivového drtiče

točidlo vrátek

tomak domák, odřezek dřeva, který si hornící odnášeli domů na topení

tona, tuna těžný okov

tonlaga úpadnice

topidlo vodní jímka

torketovat postřikovat stěny chodeb betonem

trajfus trojnožka

trajv, trejb, trejv těžný vrátek, poháněný koňským žentourem

trakovat čerpat vodu na povrch

traktéři dělníci, kteří vytahovali vodu z hašplů na povrch

trambaum, trumpán trám v základu konstrukce stoupy

tramsajl svislý trám v konstrukci stoupy

tratárek trakař, kolečko

trať těžná trať - těžné pole na sloji nebo na žíle mezi dvěma patry

traufpíň stříška proti kapající vodě, okap

trejbování těžba na povrch

trejbšachta těžná šachta

trejvíř dělník při dopravě rubaniny na povrch

pohaněč koní u žentouru

trekverk prkna, položená na pražce

tretina klanicový vůz na dopravu tyčoviny

tritl třetina zaměstnanců na šachtě při třísměnném provozu

pracovní směna

troky necky, žlab

truhla nosítka, necky

korba vozu, přeneseně i vůz s uzavřenou korbou

truhlica bedýnka pro dopravu uhlí z pracoviště na dopravní třídu

truk horský tlak

trum odžilek

truml třídící buben

trychtár třídící nálevka

trymlík odžilek

chodbička po vyrubaném odžilku

56

třicátá důlní podíl 1/32

tumploch žebříková podpěra

tůně jímka na vodu

tuplovka dvojitá směna

tura souprava pohyblivých žlabů, poháněných jedním motorem

turen dveře v důlních dílech

turchšlák prorážka

turlík, tutlík krátká podpěra, špalíček

tylec část topůrka, která je vložena do ucha sekyry

tympl nístěj vysoké pece

tyngeld záloha na plat

tyrolák vrtná díra, vrtaná komíhavě zdola nahoru

týrštok dveřej výdřevy

U

uhelna uhelný důl

uhlačka briketa

uhlobaron sběrač odpadového uhlí na haldě

majitel uhelných dolů

úklon odchylka kolmice na směr vrstev od vodorovné roviny

ulička prostor mezi stojkami a stěnou, kudy pojíždí brázdící stroj

ulm, ulma bok, strana

úloch navářka, opotřebovaný nástroj

umbruch, umpruch obchůzka, systém chodeb ražený kolem jámy nebo zabořeného

místa

umproch nálom, dobyvatelná část rudního ložiska

ungost, unkost náklady, výdaje

untrštajgr poddůlní, poddozorce

upad, úpad úklon, spád

svážná, úpadnice

naprosté vyčerpání

uramovat odklidit, odrubat

urbura královský důchod z dolů

urburéř hlavní nájemce dolů a mincovny

správce revíru

57

horní úředník, výběrčí desátku

urgl dlouhá stojka

usazovák zařízení k usazování drobných jemných částic z vody

ústí začátek šachty nebo štoly na povrchu

ústup stupňovitý výběžek, vzniklý vylámáním horniny

ustupovat dobývat ložisko vylamováním ústupků

útečka útěková chodba, nouzová chodba

úvodní jáma jáma, která umožňuje přístup k ložisku

vtažná jáma

užabrovat vyčistit

V

váha nad hertem jeřáb, kterým se z pecí vytahovalo železo

vajíčko malá briketa vejčitého tvaru

val skok, smrsk, porucha

valcíř dělník ve válcovně

valcverk válcový drtič

válcovna plechu

vandrák klec, která jezdí ve svážné působením gravitace

vodítko pro okov při hloubení šachty

volná klec

vandruvka kousek dřeva, trocha uhlí, které si odnášel horník potají domů

vanta kus skály

vanty kusy rudy, hrubá ruda

vápenka pec k pálení vápna

výrobna vápna

vardejn, gvardejn zástupce mincmistra (úředník, jmenovaný panovníkem, jemuž odpovídal

za provoz)

varhany stojkořadí

vartgeld náhrada za mzdu, kdy dělnící nemohli pracovat pro nepředvídatelné

události

vaserňa stružka pro odtok vody v chodbě

vaserzajch stružka pro odtok vody u stěny chodby

vasrpíň ochranná stříška proti vodě

vasršachta vodotěžná jáma

vasrváha vodováha

58

vašajzen železo získané drcením a propíráním strusky

vašcajk rudnina určená k propírání

vašverák mladý pracovník u propírání

vašverk úpravna, prádlo

věc pravá rudní žíla

vědro džber, tona

vejstřelky drobné odžilky

vejtírka hadřík na čištění mokrých vrtných děr

veksl kolejová výhybka

střídání směn

přemístění horníků na jiné pracoviště

výměna drahého kovu

směnárna

vekslovat vyměňovat

střídat ve směně

vele osa, hřídel

věnec rámová výstuž šachty

vercajk nářadí

vergel špatný, často selhávájící stroj

verk dílo, pracoviště

rozpracované mince

směs olova se stříbrem

důlní závod

státní podnikání, erár

veršlák překop

veřej dveřej

vestfalie řetěz, kterým jsou připevněny kotouče, které slouží jako brzdící zařízení

ve strmých nepohyblivých žlabech

žlaby pro šikmé, strmé sloje

věterka bezpečnostní lampa

veterňa chodba pro odvádění větrů

větrovat dodávat čerstvý vzduch

větrování opatřování důlních děl čerstvými větry

zařízení k větrání

vetršachta výdušná větrací šachta

vetršíd, vetršajda větrná přepážka

úzká větrací chodbice

větruvka větrací jáma

59

veverka vrtací vůz VV-4

vidrhol razit proti něčemu

vidrličný protiklonný

vinda naviják, vrátek

vindpang větrák

vinklak nepohyblivé žlaby, středem lomené

viper zařízení k vyklápění důlních vozů

visuté nadloží

vitkovička vrtací kladivo EDK-60

vitruňky zvětralé rudy

vlčí pec selská pec, jednoduchá kusová pec

vlk jímka v nejhlubším místě dolu

vytavený kus železa

vodák soudek s pitnou vodou na podvozku

vodňara bečka, soudek na pitnou vodu

vodnice měch na vytahování vody z dolu

vocher větrák, větrník

volovice měch z volské kůže

vort čelba

vosrcajk vodní stružka

vosrkrábl vodní stružka

vosrštreka chodba na úrovni nižší než ostatní chodby, přejímala vodu při opravách

čerpadel

vošverák dělník v úpravně, na prádle

vošverk úpravna, prádlo

osazenstvo v úpravně

vozič, vozač odbíhač, ten, kdo dopravoval vozíky

vrat, vrátek naviják pro svislou lanovou dopravu

vrchní štejgýř dozorce nad velkou částí revíru

vrták vrtací stroj

vrtač, dělník u vrtáku

vrub brázda, zářez v hornině

vrubovka brázdící stroj

rabuše, půlená hůl s vruby pro kontrolu vyúčtování

vuzek důlní vozík

60

vybihač naražeč, který pracuje na povrchu

vycedit oddělit stříbro od ostatních kovů

vycimrovat vydřevit

výdršinský protiklonný

vyfárat vyjet, vystoupit z dolu

vyfasovat přijmout ze skladu

vyfedrovat těžit, vytáhnout z dolu

vyfouknout vybuchnout bez žádaného účinku

vygracovat vyčistit vrtné díry grackou

vyhenkovat skládat, vyjímat, vyvěšovat

výhrabky drobné zbytky vyhrabané z pece

vyhřívačka výheň pro ohřev železa před kováním

vycházet na den vystupovat na povrch

výjezd mužstva doprava osádky na povrch

vyjímat se vykliňovat, ztrácet se

vyklepávat ručně roztloukat a třídit rudu

vyklínit zmenšovat mocnost až do vymizení

vykomínovat se (o kameni) vypadnout ze stropu

vykon doplatek k dennímu platu podle úkolové mzdy

množství odvedené práce

výkruž oblé vyhloubení na horním konci stojky, do něhož se ukládá zaoblená

stropnice

vyletnovat vymazat vrtnou díru jílem

výlom uvolnění části horniny

prostor vzniklý vylámáním horniny

vymytina místo, kde končí uhelná sloj

vynětí vyklínění rudy

výpalek kyz po pražení

vyplenit odstranit výztuž z důlního díla

vyrabovat vyrubat ložisko nehospodárným způsobem

odstranit výztuž a zařízení z dolu

vyrážet vylamovat, razit

vysunovat vozíky z těžní klece

vrchovi horníci, pracující na povrchu

výrub oddělení užitkové horniny, rubání

61

prostor vzniklý rubáním

vyrychtovat vyšetřovat, zkoumat, sledovat, otvírat žílu

vyřezat se vyklínit

vyřízení příprava ložiska k rubání

výstroj soubor těžného a výztužného zařízení dolu

výztuž

výstupek zálom vytvářený v ložisku směrem nahoru, na způsob obráceného schodu

výsyp zvětšení objemu horniny jejím rozdrcením, zkypřením

místo, kterým se těživo vysypává do vozíků

výsyp uhlí - uvolnění uhlí při strmém uložení sloje, provázené někdy

výronem plynu

výsypka místo, kam se ukládá jalovina

odval jaloviny

vyšlamovat odstranit kal

vyšmelcovat vytavit

vyšramat vytvořit brázdu, zářez

vyšturcovat vysypat, vyklopit

vyštusovat vysekat vzorek

vytahování vody těžba vody na povrch

výtažný z dolu vystupující

vytěžit narubat a dopravit na povrch

vytrekovat vynést nahoru

vyuhlit vytěžit uhlí

vyvekslovat vyměnit, vystřídat

vyztuž výstroj, výdřeva, ostění

vzbuch samovolné vznícení výbušniny zahřátím na vyšší teplotu

Y

ybrláf přebytek, zisk

ýbrzich komínování, dovrchní rubání

komín

ýbršichta práce přesčas

Z

zabirka určený pracovní úsek

62

zábrovat vyklízet, čistit

zacimrovat zahradit plnou výdřevou

zadák kámen, který tvořil zadní stěnu podstavy vysoké pece

zadina zbytek, nejchudší část upravované rudní drti

zafyntovat vložit dřevěné klíny nad stropnice,

zaklínovat, utáhnout

zagrovat oddělovat stříbro od mědi

zagrovna vycezovací huť

zahraňovat zpevňovat dobývku systémem hrání, kašen

zakladač, zakládkář dělník, který zakládá vyrubané prostory jalovinou, aby se zabránilo

závalu

zakládka vyplňování vyrubaných prostor jalovinou

materiál používaný k zakládání

zakopňakovat opatřovat stropnicemi

zakuplovat na těžním stroji spojit volný buben s pevným, přeložit těžní klec

zálom první narušení celistvé horniny

systém vývrtů v rubanině

zamazat zamazat rudu, značku - pokrýt jílem nebo hlínou, aby nebyla vidět

pokrývat hlínou dřevěné komíny / latrochy / aby neshořely při sázení

ohně

zamurovat zazdít

zamutovat žádat o propůjčku

zapadat mít úklon

zápar počáteční stadium samovznícení uhlí

místo, kde se uhlí zapařilo

zapažit zajistit boky a strop důlního díla v drobivých horninách

zapínit opatřit povalem, překrýt

zápověď zákaz volné dispozice s rudou, kovy apod.

zarazit zahájit práci na novém dole

zarážka zaměřený bod v terénu, odkud se začíná razit nové důlní dílo

klín k zajištění důlních vozů proti samovolnému ujetí

zárub, záruba první proniknutí do souvislé horniny,

zahájení rubání

zasazení zakládání jalovinou

spečení zásypu ve vysoké peci

zasednout zahájit práci na důlním díle

zaslepit uzavřít

63

zaslepit rudu - zamazat ji jílem, aby nebyla vidět

záštita úkryt při odstělu

zaštufování opatření hraniční nebo úkolovou značkou

zátah upevnění stojky zaklínováním

zkosená ploška na stropě, kam se opírá horní konec stojky

zatel nástavba důlního vozíku, zvýšení postranic

zatelštreka sedlová třída pro dopravu s nástavbami vozů

zatínat rubat zářezy

zátinka zálom nebo zářez v hornině vedený kolmo na vrstvy

výlom takovýmto zářezem vzniklý

zátrž částečně uvolněný kus horniny

zátyň oddělení šachty

zával zřícení nadložních vrstev

zavalené důlní dílo

hornina, která zavalené důlní dílo vyplňuje

závalek malá cizorodá vložka v hornině

zavalovač dělník, který odstraňuje výdřevu v prostorách určených k zavalení

zavrtávák začáteční krátký vrták

zbijání podšramaný předek, určený ke zbíjení

zbíjet srážet podrubanou horninu

zbíjet vodu do žumpu - čerpat, svádět vodu do jímky

zbírka vybírání peněz od těžařů na nové zahájení provozu

zbroj nářadí, náčiní

zbytek malá plocha mezi vyměřenými důlními měrami, kde nejde vyměřit celou

míru

zdekovat se krýt se při odstřelu

odejít od práce

zdrť rozdrcení části sloje, vyvolané tektonickou poruchou

zejdštempl stojka v rozích jámy k vystužení věnce

zejduna boční, postranní prkno v úklonné šachtě

zemník vrstva uhlí, zbývající u počvy po podbrázdění uhelného pilíře

zenklovat vyměřovat olovnicí

zhlaví ústí jámy, štoly

hlava měchu

zhluchnutí ztráta zrudnění v téže hornině

přechod ložiska do jaloviny

64

zicherka bezpečnostní lampa

zinkování hloubení

zjalovění ztráta zrudnění, zhluchnutí, vyhluchnutí

zkankovatění ztráta zrudnění

zmáhač dělník, který odstraňuje zával

zmrsk odžilek

zmrtvět ztratit horský tlak, nebýt v pohybu

znamenáček značkovací kladivo

zol, zoul počva, dno, spodek

zoulový štros sestup, sestupný porub

zpodlažit vyklínit (o rudě)

zpurovaný rozsedlý (o hornině)

způsobný dobře rubatelný

zrno obsah kovu v minci

zub výstupek nebo ústupek

spojení dvou trámů zářezy

zvětralina rozložená ruda na povrchu, silně oxidovaná

Ž

žába klec, která jezdila ve svážné vlivem gravitace

žabka výbušné pěchovadlo

žabrovat čistit

žabrovitý kámen měkká břidličnatá hornina

žabruňk čištění

žabřík žebřík

žároviště prostor ohně

žebro opora stropu ve vyrubaném prostoru

železňak tvrdá hornina

železník středověký horník, hutník a kovář zároveň

obchodník železem

železný klobouk zvětralý výchoz polymetalických ložisek, kde je železo obsažené v sirnících

oxidováno na limonit

želízko sekáč na násadě

ženglička jehla, vkládaná do prachové nálože, okolo níž se upěchovala ucpávka: po

jejím vytažení se otvorem vsunul doutnák

65

žentour těžní stroj, poháněný koňskou silou

žet lesklá tvrdá odrůda hnědého uhlí

žid zbytek železa rozptýlený ve strusce

židovská smola asfalt

žilník spleť slabých žil, tvořící ložisko

žílovina výplň rudní žíly

žinkovat se spouštět se do dolu

žírný spékané černé uhlí pro výrobu koksu

živý živé uhlí - na něž působí horský tlak

žula počva, podlaha důlního díla

žump jímka na vodu, nádrž

žumpák, žumpař hlubič

žumpejz dlouhý sekáč

žumpový žumpový fárt - žebřík na spodku těžné jámy

žumpový hauptdynk hlavní úkol na hloubení dna jámy